Skip to main content

Yêu cầu phần mềm

Enrollment in this course is by invitation only

Chào mừng bạn đến khóa học.

Kỹ thuật yêu cầu phần mềm là quá trình xác định sản phẩm nào được tạo ra trong một hệ thống phần mềm. Việc xác định nhu cầu, và hành vi bên ngoài dự định của một thiết kế hệ thống là một mục tiêu đã được công nhận rộng rãi.

Quy trình yêu cầu phần mềm (bao gồm: suy luận yêu cầu, phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, xác nhận yêu cầu và quản lý yêu cầu). Tầm quan trọng của yêu cầu phần mềm chất lượng cao, đã được công nhận từ lâu là nền tảng cho các phần mềm hoạt động, thì không thể được phóng đại. Việc có được tầm nhìn chung về sản phẩm được phát triển là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhóm dự án phần mềm và sự tham gia của khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chất lượng phần mềm.

Khóa học này sẽ cung cấp cho người tham gia một số phương pháp hay nhất dựa trên cơ sở kiến thức phân tích các vấn đề tron kinh doanh (BABOK) để có thể cải thiện chất lượng yêu cầu, phân tích, lập mô hình và quy trình quản lý trong tổ chức. Một số đặc điểm của các đặc tả yêu cầu chất lượng cao là tính đầy đủ, tính chính xác, chính xác, mô đun hóa, tính ưu tiên, phân tích và xác minh. Cuối cùng, khóa học cũng cung cấp cho bạn cái nhìn cận cảnh về yêu cầu Agile - tất cả các biện pháp để tăng khả năng thành công của một dự án phần mềm.

Mã khoá học: SWR301x

Tên khoá học: Yêu cầu phần mềm

Số tín chỉ: 3

Thời gian học dự kiến: 45 giờ

Mục tiêu khoá học:

  • Hiểu được khái niệm về Yêu cầu Phần mềm, các loại và các quy trình Yêu cầu (Định nghĩa Yêu cầu Phần mềm, Loại và Quy trình)
  • Hiểu được các bước để có được những thành phần liên quan đến Thu thập, Phân tích yêu cầu (các bên liên quan, sự tìm kiếm)
  • Làm chủ việc mô phỏng dữ liệu với UML (Mô phỏng với UML)
  • Hiểu được việc đánh dấu thứ tự ưu tiên xử lý (Process Priority Order Mark), theo dõi lộ trình (Traceroute) và quản lý yêu cầu thay đổi (Ưu tiên, theo dõi lộ trình và quản lý thay đổi).
  • Hiểu được khái niệm Theo dõi (Track), Các yêu cầu kiểm duyệt (Censorship Requests) (Kiểm tra và xác thực (Verification & Validation))
  • Hiểu được khái niệm về mô hình Yêu cầu Agile (Agile Requirement)

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Giới thiệu về khái niệm Yêu cầu Phần mềm.

  • Hiểu được mục tiêu chung của khóa học, những yêu cầu về đào tạo và chấm điểm các môn; Nắm bắt tổng quan về Yêu cầu Phần mềm.
  • Sử dụng nguồn tài liệu từ chương trình IIBA (http://www.iiba.org/)

Phần 2: Làm sao để phân tích và mô phỏng dùng UML

  • Hiểu được khái niệm và kỹ thuật dùng để thu thập, phân tích yêu cầu; Biết làm sao để mô phỏng yêu cầu phần mềm bằng sơ đồ UML.
  • Sử dụng nguồn tài liệu từ chương trình IIBA (http://www.iiba.org/)

Phần 3: Giới thiệu về các mô hình mẫu và khái niệm quản lý yêu cầu phần mềm

  • Biết cách thiết kế mô hình mẫu; Biết cách cài đặt Ưu tiên, Quản lý thay đổi cũng như Theo dõi lộ trình trong Yêu cầu Phần mềm.
  • Sử dụng nguồn tài liệu từ chương trình IIBA (http://www.iiba.org/)

Phần 4: Giới thiệu về mô hình Yêu cầu Phần mềm Agile

  • Description of Requirement Agile, compared with the traditional model through the prism Requires software.
  • Sử dụng nguồn tài liệu từ chương trình IIBA (http://www.iiba.org/)

Yêu cầu:

  • Hiểu về Software Engineering

Người thiết kế khóa học

Vũ Mạnh Thắng

   - Senior Business Analyst. BA at Banking, Outsource.

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: VersionOne, AgileAcademyAus, ahmed bilal, Alto Intelligence, Audiopedia, BA-EXPERTS, Business Analysis Excellence Pty Ltd, Douglas Floyd, Edward Kench, edX Training, Enfocus Solutions, Evolve Creative Group, Gavin Wedell, Jason Harron, Jeff Tillinghast, John Philip Jones, KnowledgeWoods, Krishna R, LikeASoftwareDeveloper, LinkedIn Learning Solutions, Lisa P, MAKS Training, Mike Murphy, pearsonlean, Project Management Videos, PyxisTechnologies, RiskDoctorVideo, Scrum Alliance, Shubham Uttarwar, Software and Testing Training, SourceSeek, Techcanvass, TheAnalystCoach, Udacity, UX Mastery.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.