Skip to main content

Đảm bảo Chất lượng và kiểm thử phần mềm

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Kiểm thử phần mềm là một việc cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm. Không chỉ có sản phẩm phần mềm bất kỳ một sản phẩm nào khi được đưa ra sử dụng thì đều có việc kiểm tra, kiểm thử xem có đảm bảo được chất lượng trước khi đến tay người dùng hay không. Nên khóa học này sẽ tập trung vào Kiểm thử phần mềm.

Tên khóa học:

Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm

Thời lượng ước tính

45 giờ

Điều kiện tiên quyết

Đã hoàn thiện môn học: Yêu cầu phần mềm

Mục tiêu môn học:

Nắm được các khái niệm cơ bản trong kiểm thử, quy trình và cách thức thực hiện kiểm thử phần mềm cơ bản.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Các khái niệm căn bản về kiểm thử phần mềm

Phần 2: Qui trình kiểm thử phần mềm căn bản

Phần 3: Các mức độ hay các giai đoạn kiểm thử

Phần 4: Các loại hình kiểm thử

Phần 5: Kế hoạch kiểm thử

Phần 6: Thiết kế và Phát triển các tình huống kiểm thử

Phần 7: Thực hiện kiểm thử

Người thiết kế khóa học

Văn Thị Kim Ngân

- Có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong linh vực kiểm thử phần mềm tại FPT Software
- Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học FPT, Fsoft, FPOLY và một số trường đại học khác (HAUI, NEU)
- Có chứng chỉ kiểm thử phần mềm quốc tế mức Advance cả trong Test Manager và Test Analyst
- Facebook : https://www.facebook.com/ngan.van.562