Skip to main content

Đảm bảo Chất lượng và kiểm thử phần mềm

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Kiểm thử phần mềm là một việc cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm. Không chỉ có sản phẩm phần mềm bất kỳ một sản phẩm nào khi được đưa ra sử dụng thì đều có việc kiểm tra, kiểm thử xem có đảm bảo được chất lượng trước khi đến tay người dùng hay không. Nên khóa học này sẽ tập trung vào Kiểm thử phần mềm.

Tên khóa học:

Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm

Thời lượng ước tính

45 giờ

Điều kiện tiên quyết

Đã hoàn thiện môn học: Yêu cầu phần mềm

Mục tiêu môn học:

Nắm được các khái niệm cơ bản trong kiểm thử, quy trình và cách thức thực hiện kiểm thử phần mềm cơ bản.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Các khái niệm căn bản về kiểm thử phần mềm

Bài 1 Kiểm thử phần mềm là gì

Bài 2 Tại sao phải thực hiện kiểm thử phần mềm

Bài 3 Các chân lý trong kiểm thử phần mềm

Phần 2: Qui trình kiểm thử phần mềm căn bản

Bài 4 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động kiểm thử

Bài 5 Phân tích yêu cầu và thiết kế các tình huống kiểm thử

Bài 6 Chuẩn bị và thực hiện kiểm thử

Bài 7 Đánh giá và đóng các hoạt động kiểm thử

Phần 3: Các mức độ hay các giai đoạn kiểm thử

Bài 8 Kiểm thử đơn vị

Bài 9 Kiểm thử tích hợp

Bài 10 Kiểm thử hệ thống

Bài 11 Kiểm thử chấp nhận

Phần 4: Các loại hình kiểm thử

Bài 12 Các loại kiểm thử chức năng

Bài 13 Các loại kiểm thử phi chức năng

Bài 14 Các loại kiểm thử cấu trúc

Bài 15 Các loại kiểm thử sự thay đổi

 Phần 5: Kế hoạch kiểm thử

Bài 16 Kế hoạch kiểm thử

Bài 17 Chiến lược kiểm thử

Bài 18 Tổ chức kiểm thử

Bài 19 Dự toán kiểm thử

Bài 20 Mốc kiểm thử

Phần 6: Thiết kế và Phát triển các tình huống kiểm thử

Bài 21 Mô tả tình huống kiểm thử

Bài 22 Các kỹ thuật kiểm thử (các kỹ thuật xây dựng tình huống kiểm thử)

Bài 23 Kỹ thuật kiểm thử: phân lớp tương đương và phân tích điểm biên

Bài 24 Kỹ thuật kiểm thử: bảng quyết định

Bài 25 Kỹ thuật kiểm thử: dịch chuyển trạng thái

 Phần 7: Thực hiện kiểm thử

Bài 26 Quản lý lỗi

Bài 27 Báo cáo lỗi

Bài 28 Báo cáo kiểm thử

Người thiết kế khóa học

Văn Thị Kim Ngân

- Có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong linh vực kiểm thử phần mềm tại FPT Software
- Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học FPT, Fsoft, FPOLY và một số trường đại học khác (HAUI, NEU)
- Có chứng chỉ kiểm thử phần mềm quốc tế mức Advance cả trong Test Manager và Test Analyst