Skip to main content

Kỹ thuật phần mềm

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này


Khóa học này sẽ giúp các bạn làm quen và tìm hiểu các hoạt động cũng như quy trình Kỹ thuật phần mềm. Đây được ví như bước đầu tiên trên con đường trở thành Kỹ sư phần mềm. Với vai trò một kỹ sư, bận cần nhiều kiến thức về các mảng khác nhau của Kỹ thuật phần mềm, chứ không phải chỉ đơn thuần là code. Và khóa học này được thiết kế để giúp bạn có thêm cảm quan ngành bằng cách cung cấp kiến thức tổng quan về Kỹ thuật phần mềm.

Mã khóa học

SWE102x

Tên khóa học:

Kỹ thuật phần mềm.

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

  • Nắm được các khó khăn, thách thức trọng yếu trong ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Bàn về các Quy trình kỹ thuật phần mềm dành cho một chu kỳ phát triển phần mềm hoàn chỉnh
  • Nắm được các điểm đặc trưng của những giai đoạn cụ thể trong Kỹ thuật phần mềm (sẽ được học sâu hơn trong khóa học tới)
  • Trải nghiệm một vài phương thức hiện hành trong ngành Phát triển phần mềm: Agile, Scrum, Lean
  • Một vài chủ đề nâng cao trong kỹ thuật phần mềm: hệ thống trọng yếu(critical system), SOA, Quản lý cấu hình(configuration management).

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Quy trình phần mềm
  • Bài 1: Giới thiệu kỹ thuật phần mềm
  • Bài 2: Quy trình phần mềm
  • Bài 3: Phát triển phần mềm Agile
Phần 2: Yêu cầu phần mềm và kiến trúc phần mềm
  • Bài 4: Kỹ nghệ yêu cầu
  • Bài 5: Mô hình hóa hệ thống
  • Bài 6 - Thiết kế kiến trúc
Phần 3: Thiết kế chi tiết và thực hiện
  • Bài 7 - Thiết kế chi tiết và thực hiện
  • Bài 8: Kiểm thử phần mềm
  • Bài 9: Cải tiến phần mềm
Phần 4: Kỹ thuật phàn mềm nâng cao
  • Bài 10: Hệ thống trọng yếu  (Critical System)
  • Bài 11: Kỹ thuật xây dựng phần mềm hướng dịch vụ
  • Bài 12: Quản lý cấu hình

Nguồn tài nguyên

Điều kiện tiên quyết:

Có kiến thức về khoa học máy tính và kỹ năng lập trình.

Người thiết kế khóa học

Nguyễn Tất Trung

   - Kỹ sư phần mềm lão luyện tại FPT-Software. Hiện tại là giảng viên đại học FPT.

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Edward Kench, Agile Training Videos, axurerp, Balsamiq, Barbara Hecke, Bharath Thippireddy dot com, cmbestpractices, Computer Floss, Derek Banas, Enfocus Solutions, GenesisConsulting1, George Fairbanks, HandsonERP, Hong K. Sung, Ian Sommerville, InfoQ, ITGSFrau, ITMPI, JackmanClass, nptelhrd, NTNU openVideo, Oracle Learning Library, Philip Johnson, SelectBusinessSolns, SourceSeek, Tech 24, William Matheson .

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

 1. Course Number

  SWE102x_01-A_VN_PT
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  45:00