Skip to main content

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC 

Ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác – Lênin là kết quả đỉnh cao của tư duy khoa học, là kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức toàn thế giới trong cuộc đấu tranh tự giải phóng mình. Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin không dừng lại ở nhận thức mà hướng tới mục tiêu đích thực là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, với ba bộ phận cấu thành là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ những nhận định trên, ta có định nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập và sự phát triển của V.I.Lênin, được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người. (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb CTQG, HN, 2013).

Như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn với nhiều giá trị khoa học và thực tiễn không chỉ với lịch sử gần 170 năm qua mà với thế giới đương đại nó vẫn còn nguyên những giá trị. Ngày nay, có thể có nhiều học thuyết với lý tưởng nhân đạo về giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người khỏi ách áp bức nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin mới là học thuyết khoa học nhất, cách mạng nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng ấy.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sâu sắc, có hệ thống đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đây cũng là yêu cầu để nâng cao trình độ lí luận chính trị, đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH, HĐH đất nước.

Môn học Những Nguyên Lý Cơ Bản của chủ nghĩa Mác - Lênin chính thức được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường ở bậc ĐH, CĐ từ năm học 2008 - 2009 đến nay (trước đó là các môn học độc lập: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học). Đây là môn học thuộc kiến thức giáo dục cơ bản trong chương trình khung giáo dục Đại học, thuộc nhóm ngành khoa học chính trị, nó quan hệ chặt chẽ với các môn khoa học xã hội nhân văn mà đặc biệt là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả nghiên cứu lí luận về chủ nghĩa Mác - Lênin đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và là kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm và niềm tin đối với sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN cho sinh viên. Như vậy, môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin còn giúp cho sinh viên xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên Việt Nam.

Thông qua kiến thức môn học, từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. Bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin vào nghiên cứu các khoa học cụ thể, cũng như phân tích những vấn đề cuộc sống đặt ra.

Ngoài ra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin còn giúp người học phát triển tư duy lý luận, tự giác trau dồi phẩm chất chính trị, tinh thần và năng lực tư duy sáng tạo, biết khái quát và giải đáp được những đòi hỏi cấp bách của công cuộc đổi mới mà thực tiễn đặt ra, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nội dung môn học: ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương:

Phần I: 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phần II: 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Phần III: 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

Mã khóa học: MLN101x_0101_VN_FX

Tên khóa học: Các Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Số tín chỉ: 5

Thời lượng học ước tính: 75 giờ

Mục tiêu môn học: 

  • Xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng

  • Hiểu rõ mục đích, con đường, lực lượng, cách thức bước đi của sự nghiệp giải phóng con người

  • Chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục tư tưởng bảo thủ trì trệ

  • Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Khóa học được chia làm 3 phần: 

Phần 1: Triết học

Bài 1: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 1

Bài 3: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2

Bài 4: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 3

Bài 5: Phép biện chứng duy vật 1

Bài 6: Phép biện chứng duy vật 2

Bài 7: Phép biện chứng duy vật 3

Bài 8: Phép biện chứng duy vật 4

Bài 9: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 1

Bài 10: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 2

Bài 11: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 3

Phần 2: Kinh tế chính trị

Bài 12: Học thuyết giá trị 1

Bài 13: Học thuyết giá trị 2

Bài 14: Học thuyết giá trị 3

Bài 15: Học thuyết giá trị thặng dư 1

Bài 16: Học thuyết giá trị thặng dư 2

Bài 17: Học thuyết giá trị thặng dư 3

Bài 18: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 1

Bài 19: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 2

Bài 20: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 3

Phần 3: Chủ nghĩa Xã hội khoa học

Bài 21: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công dân 1

Bài 22: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công dân 2

Bài 23: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công dân 3

Bài 24: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 1

Bài 25: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 2

Bài 26: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 1

Bài 27: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 2

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Không có

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Nghị Thanh

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Giáo Dục Học, Tiến sỹ Triết Học
  • Nghề nghiệp: Giảng viên
  • Nơi công tác: Khoa Khoa Học Chính Trị - Đại học Nội Vụ Hà Nội
  • 9 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Triết học và Khoa học xã hội, Đại học FPT
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài bằng Tiếng Anh
  • Xuất bản 9 cuốn sách tham khảo, chuyên khảo về Triết học, Tài chính công, kinh tế lượng...

NGUỒN HỌC LIỆU

 • Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Bộ video bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và "GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo do Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia phát hành. 
 • Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.