Skip to main content

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Enrollment in this course is by invitation only

Xin chào các bạn !

Chào mừng các bạn đến với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh!

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trên nền tảng đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đã gạn lọc các hạt giống trí tuệ của phương Đông, phương Tây, vận dụng sáng tạovà phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Dưới góc độ triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là hướng tới giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giác và là ngọn cờ dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, môn học sẽ cung cấp cho người học hệ thống các quan điểm lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Môn học cũng giúp người học nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, còn giúp người học bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát triển tư duy lý luận, năng lực tư duy sáng tạo, biết khái quát và giải quyết được những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

✔  Là những học viên đã học xong môn Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học, thuộc chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng và có mong muốn lấy bằng Đại học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn có thể:

 1. Trình bày được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ của môn học, mối quan hệ với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản; phương pháp nghiên cứu,  ý nghĩa  của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 2. Trình bày được ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 3. Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, giải thích được cơ sở nào giữ vai trò quyết định nhất trong hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
 4. Trình bày các mốc thời gian quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, giải thích ý nghĩa của từng mốc thời gian đó
 5. Đánh giá được giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và sự tiến bộ của nhân loại
 6. Trình bày được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc  và cách mạng giải phóng dân tộc
 7. Phân tích được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
 8. Trình bày được tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 9. Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh  về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
 10. Giải thích được việc vận dụng tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay
 11. Trình bày được tư tưởng Hồ Chí Minh  về Đảng cộng sản Việt Nam
 12. Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước Việt Nam
 13. Đánh giá được việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh  vào công tác xây dựng đảng và xây dựng nhà nước
 14. Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh  về đại đoàn kết dân tộc
 15. Trình bày được tư tưởng Hồ Chí Minh  về đại đoàn kết quốc tế
 16. Giải thích được quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc à đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay
 17. Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh  về văn hóa
 18. Trình bày được tư tưởng Hồ Chí Minh  về đạo đức
 19. Phân tích được tư tưởng Hồ Chí Minh  về con người
 20. Phân tích được việc xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

                     THÔNG TIN MÔN HỌC:

                     Mã môn học: HCM201x_02-A_VN
                     Tên môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
                     Số tín chỉ: 2
                     Thời gian học: 4 tuần 

                     TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP:

                     Trong môn học này, học viên sẽ tìm hiểu 6 chương:

                     Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

                     Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

                     Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

                     Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân do dân và vì dân

                     Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế

                     Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người

                     ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC:

                     • Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin và các môn học khác, môn học này giúp sinh viên nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại trong giai đoạn hiện nay; đồng thời giúp người học bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát triển tư duy lý luận, năng lực tư duy sáng tạo, biết khái quát và giải quyết được những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

                     PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

                     NGÔN NGỮ: Tiếng Việt

                     GIẢNG VIÊN: 

                     THIẾT KẾ MÔN HỌC : THS.Phạm Ngọc Anh

                     • Trình độ chuyên môn:  Thạc Sỹ Triết Học
                     • Nghề nghiệp: Giảng Viên
                     • Nơi công tác: Đại Học FPT
                     • Kinh nghiệm: 7 năm giảng dạy bộ môn Triết học

                     PHẦN CHUNG

                     ----------------------------------------------------------

                     FUNiX WAY

                     Mục đích của các chương trình học theo FUNiX Way là người học tự tin và thành thạo trong môi trường số, có thể kiếm tiền bằng nghề mà mình theo học hoặc sử dụng những gì đã học được để làm tốt hơn việc hiện tại, có động lực và khả năng nâng cao tay nghề, có thể làm thành viên dự án chuyên môn, và tham gia cộng đồng nghề như một thành viên có trách nhiệm.

                     NGUỒN HỌC LIỆU 

                     Với môn học này, chúng tôi tin tưởng giới thiệu với học viên tài nguyên MOOC chính của khóa học này là Bộ video bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Bộ Giáo Trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo Dục và Đào tạo cung cấp.

                     Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn.


                     KÊNH PHẢN HỒI

                     FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn