Skip to main content

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Chào mừng các bạn đến với môn học "Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trên nền tảng đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đã gạn lọc các hạt giống trí tuệ của phương Đông, phương Tây, vận dụng sáng tạovà phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Dưới góc độ triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là hướng tới giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giác và là ngọn cờ dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu một mốc quan trọng trong nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã khẳng định: Đảng lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Kế thừa quan điểm của Đại hội VII, Đại hội IX (4/2001) và Đại hội XI (01/2011) của Đảng đã tiếp tục làm rõ những vấn đề cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh làm căn cứ lý luận cho việc nghiên cứ, vận dụng và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, trên con đường phát triển của đất nước, Đảng luôn đề cao giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, nó luôn tiếp nhận sự bồi bổ trí tuệ, thực tiễn Việt Nam và thế giới. Nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải bám sát thực tiễn, vận dụng linh hoạt để giải quyết tốt các vấn đề đặt ra. Có như vậy, chúng ta mới thấy được sức sống mạnh liệt của tư tưởng hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ nhận thức đó, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ của đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy chính thức từ năm 2003-2004 ở nước ta. Hiện nay, đây là môn học thuộc kiến thức giáo dục cơ bản trong chương trình khung giáo dục Đại học, Cao đẳng thuộc nhóm ngành khoa học chính trị. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khoa học xã hội nhân văn, mà trước hết là môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, môn học sẽ cung cấp cho người học hệ thống các quan điểm lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Môn học cũng giúp người học nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, còn giúp người học bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát triển tư duy lý luận, năng lực tư duy sáng tạo, biết khái quát và giải quyết được những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

Môn học này là một trong 3 môn học bắt buộc cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam). Môn học này gồm 7 bài và bài mở đầu. Mỗi bài sẽ có một (hoặc vài) đoạn video yêu cầu các học viên phải xem kỹ, một hoặc vài tài liệu tham khảo phải đọc kỹ và trả lời quiz. Môn học sẽ đánh giá sinh viên qua bài viết luận và progress test.

Tên khóa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời lượng ước tính: 30h

Mục tiêu môn học:

- Hiểu rõ hệ thống quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.

- Nhận thức sâu sắc về giá trị tư tưởng HỒ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại

- Chủ động sáng tạo vận dụng tư tưởn Hồ Chí Minh vào thực tiễn, học tập của bản thân

Cấu trúc khóa học:

Bài mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá đô lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Điều kiện tiên quyết

Không

Người thiết kế khóa học

Hoàng Thị Thuận

  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
  • Nghề nghiệp: Giảng viên
  • Nơi công tác: Đại học sư phạm Hà Nội
  • Kinh nghiệm: 10 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Video bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.